Close

Nous vous conseillons d’utiliser un autre navigateur

Pour une expérience optimale de notre site web, nous vous invitons à utiliser l'un des navigateurs proposé ci-dessous. Vous ne disposez d'aucun de ces navigateurs? Télécharger alors gratuitement Google Chrome.


Télécharger Chrome

Privacybeleid

Carrefour Belgium draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese privacywetgeving, waaronder ondermeer de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Wij raden u aan om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met de algemene voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op onze verschillende producten en diensten. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze klanten, op alle bezoekers van onze websites en gebruikers van onze mobiele applicaties. Het is mogelijk dat er voor deze specifieke diensten en producten bijkomende voorwaarden van toepassing zijn.

Door onze website en onze mobiele applicaties te gebruiken of door gebruik te maken van de producten en diensten u aangeboden door Carrefour Belgium of door deel te nemen aan onze acties, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Carrefour Belgium persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijke persoon (hierna "Gegevens") zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder "verwerking" wordt verstaan een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot Gegevens of een geheel van Gegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Gegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Gegevens is Carrefour Belgium NV, Olympiadenlaan 20, 1140 Evere met ondernemingsnummer 0448.826.918 (hierna 'Carrefour' of 'Carrefour Belgium').

Carrefour Belgium heeft binnen zijn onderneming een functionaris voor de gegevensbescherming aangeduid, zijnde Carlo Van Stichel. Bij enige vragen kan u steeds contact met hem opnemen via: Privacy_be@carrefour.com

Voor de uitoefening van uw rechten vragen wij u echter om eerst de mogelijkheden voorzien in artikel 5 te benutten.

2. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Carrefour Belgium verbindt zich ertoe om alle passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde Gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van Gegevens.

Om deze veiligheid te garanderen, gebruikt Carrefour Belgium onder meer encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer, fire walls, anti virus scans, toegangscontroles, logs, back ups, .

Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot uw Gegevens is beperkt en toegang wordt enkel en alleen gegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken. Indien Carrefour Belgium met onderaannemers werkt voor de uitvoering van de verschillende diensten en producten die zij aanbiedt, sluit zij met deze onderaannemers de nodige overeenkomsten af teneinde ter bescherming van uw Gegevens te bewerkstelligen. Daarenboven hebben wij de nodige beleidslijnen en procedures geïmplementeerd binnen onze organisatie en hebben wij een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. U kan zijn contactgegevens hierboven terugvinden.

3. Verzameling van Gegevens

Uw Gegevens kunnen op verschillende manieren worden ingezameld, onder andere wanneer:

 • u zich registreert en een Carrefour Connect-account aanmaakt,
 • u een (online) formulier invult,u deelneemt aan een wedstrijd of actie georganiseerd door Carrefour Belgium, al dan niet online,
 • gebruik maakt van onze diensten en producten, al dan niet online,
 • u een bestelling plaatst of aankopen doeteen bestelling wordt gevalideerd en verstuurd,
 • u zich abonneert op een nieuwsbrief,u vrijwillig uw CV doorstuurt,
 • u uw Carrefour Bonus Card gebruikt,u gebruik maakt van het My Invoice-programma,
 • u deelneemt aan enquêtes,
 • enzovoort.

Carrefour Belgium kan uw Gegevens rechtsreeks inzamelen, of via derden verkrijgen voor zover u hiertoe uw toestemming heeft gegeven. Carrefour Belgium, verzamelt volgende categorieën van Gegevens:

 • administratieve gegevens en contactgegevens: hiermee kunnen wij u identificeren, contact met u opnemen of de diensten uitvoeren waar u een beroep op doet . Bijvoorbeeld: naam,leeftijd, adres, telefoonnummer, taalvoorkeur, emailadres , Carrefour Bonus Card nummer...;
 • Gegevens over uw aankoopgedrag en Gegevens aangeleverd door het gebruik van onze producten en diensten. Bijvoorbeeld: de aankopen die u heeft gedaan, in welke winkel u uw aankopen het meest verricht, ...Wij gebruiken deze Gegevens onder meer om u als klant een betere en eventueel gepersonaliseerde ervaring te bieden en om u specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen en promoties te kunnen voorstellen Indien u onze websites of mobiele applicatie gebruikt, verzamelen wij eveneens informatie over uw online gedrag (vb klikgedrag).
 • Gegevens aangeleverd door derden, zoals bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling, adresverificatie;
 • Bepaalde technische Gegevens: bijvoorbeeld: ip adres, lokalisatiegegevens...
 • Gegevens die u onze rechtreeks aanlevert wanneer u een klacht indient of indien u ons contacteert met bepaalde vragen

4. Verwerking van Gegevens

Carrefour Belgium verwerkt uw Gegevens voor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden en zal uw Gegevens niet verwerken op een met die doeleinden onverenigbare wijze. Carrefour Belgium kan uw Gegevens voor volgende doeleinden verwerken:

Het aanbieden van producten en diensten en het optimaliseren en verbeteren van de door ons aangeboden diensten. Dit betekent dat Carrefour Belgium uw Gegevens verwerkt om zijn aanbod van producten en diensten te analyseren, te evalueren en te verbeteren. Dit omvat ondermeer: het vragen van feedback over onze producten en diensten, Gegevens die wij bekomen via uw contacten met onze helpdesk en klantendienst,...

We kunnen uw Gegevens gebruiken om u te informeren over onze nieuwste producten, diensten, speciale ofgepersonaliseerde aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier in geïnteresseerd zou zijn of om u onze nieuwsbrief toe te sturen. In dit kader gebruiken wij uw Gegevens op basis van het klantenprofiel en klantensegment (vb gezinssamenstelling, vegetariër, interesses, ...) dat wij afleiden op basis van uw voorkeuren, uw aankopen en uw gedragingen online; Indien u via elektronische communicatie op de hoogte wenst gehouden te worden van onze aanbiedingen, nieuwsbrieven, producten en diensten dient u uw toestemming hiervoor geven. Indien u dergelijke communicaties niet meer wenst te ontvangen kan u eveneens op ieder ogenblik uw toestemming intrekken door contact op te nemen met ons. Onze contactgegevens kan u hieronder terugvinden.

Indien Carrefour overgaat tot volledig geautomatiseerde besluitvorming zal u hier vooraf meer informatie over ontvangen.

Het opzetten, onderhouden, ondersteunen en beheer van de producten en diensten waarvan u gebruik maakt en voor het in orde stellen van de administratie die hieraan verbonden is, zoals het toekennen van bonuspunten in het kader van ons getrouwheidsprogramma , het leveren van uw bestelling, ...

De creatie en het beheer van uw My Carrefour – account.

Uw Gegevens in uw My Carrefour – account zullen gebruikt worden om de navigatie op onze website tussen de verschillende producten, diensten, online- acties en onlinewedstrijden te vergemakkelijken door het voorafgaandelijk invullen van uw persoonsgegevens (naam, voornaam, mailadres, ...).

Het realiseren van studies en statistieken Na het anonimiseren van uw Gegevens, kunnen wij deze gebruiken om statistieken en rapporten te genereren aangaande het gebruik van onze diensten, de verkoop van onze producten , het verloop van onze acties, wedstrijden en dergelijke meer. Het is belangrijk voor u om te weten dat we hiervoor werken met geanonimiseerde gegevens die op geen enkele wijze terug te brengen zijn naar individuen.

Het respecteren van onze wettelijke verplichtingen. In bepaalde gevallen hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde Gegevens over u te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of verplichte overdracht van gegevens in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

De wettelijke grondslagen op basis waarvan wij over kunnen gaan tot het verwerken van uw Gegevens betreffen:

 • Uw toestemming: bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven
 • Een overeenkomst die u heeft afgesloten met Carrefour Belgium
 • Een gerechtvaardigd belang van Carrefour Belgium na grondige en doordachte afweging of de fundamentele rechten en vrijheden van u als klant niet zwaarder doorwegen
 • Wettelijke verplichtingen (vb bijhouden facturen, identificatie plicht gebruiker prepaid telefoonkaart)

In het kader van bovenvermelde verwerkingen kan Carrefour Belgium u contacteren, bijvoorbeeld om u te informeren over haar producten en diensten, voor haar facturatie en voor administratieve doeleinden. U kan kiezen op welke manier Carrefour contact met u kan opnemen:

 • Per mail;
 • Per sms;
 • Per post;
 • Via sociale media.

Als u niet meer wenst gecontacteerd te worden door Carrefour Belgium voor commerciële of reclamedoeleinden, kunt u ons hierover informeren op het volgende adres:

Carrefour Belgium Olympiadenlaan 20 1140 Evere
Klantendienst 0800 9 10 11 Klantenformulier https://support.carrefour.eu/hc/nl

Via uw My Carrefour – account

U kan zich steeds uitschrijven van onze nieuwsbrieven door de link onderaan de nieuwsbrieven te gebruiken Moest u zich reeds hebben laten registeren op de zogeheten "bel – me niet" lijst (telefoon) of de "robinson-lijst" (post), dan wordt hier uiteraard rekening mee gehouden. Carrefour Belgium zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij:

 • u ons daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft;
 • in de gevallen die de wet bepaalt;
 • wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure; 
 • of op verzoek van wetgevende of gerechtelijke instanties.

We wensen hierbij te benadrukken dat bedrijven die behoren tot de groep Carrefour niet beschouwd worden als derden, in zoverre zij de Gegevens verwerken in opdracht van Carrefour Belgium. Daarenboven worden uw Gegevens enkel en alleen gedeeld binnen de bedrijven die tot de Groep Carrefour behoren indien dit noodzakelijk is voor de vereiste verwerking. In dit kader heeft Carrefour Belgium de gepaste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen. Bovendien doet Carrefour Belgium beroep op bepaalde onderaannemers zoals ICT bedrijven voor onderhoud en beheer van onze websites, bedrijven die instaan voor aan huis leveringen van de door u bestelde producten, studiebureaus, marketing bureaus, gegevensanalysten, ... teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden evenmin als derden beschouwd. Wij zien er op toe dat deze onderaannemers uw Gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren conform onze instructies en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

5. Uw rechten

Als klant heeft u steeds bepaalde rechten die u kan uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw Gegevens. Hieronder kan u een overzicht terugvinden van deze rechten alsmede hoe u deze kan uitoefenen.

1. U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in uw Gegevens via uw My Carrefour-account.Heeft u geen My Carrefour – account, kan u steeds schriftelijk contact met ons nemen om toegang te verkrijgen tot uw Gegevens en dit op één van volgende manieren:

 • via ons contactformulier via de website https://support.carrefour.eu/hc/nl
 • schriftelijk naar volgend postadres: Carrefour Belgium NV – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel;

2. U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde Gegevens te laten verwijderen of recht te zetten of om uw Gegevens te laten schrappen. U kan dit doen via uw My Carrefour – account voor de meest gangbare Gegevens. Heeft u geen Carrefour Connect- Account, kan u steeds contact met ons opnemen op een van volgende manieren:

Si vous ne disposez pas d’un Carrefour Connect-account, vous pouvez toujours prendre contact avec nous d’une des façons suivantes :

 • via ons klantenformulier op onze website https://support.carrefour.eu/hc/nl
 • per telefoon via 0800/9.10.11;
 • schriftelijk naar volgend postadres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel;

3. In bepaalde gevallen omschreven door de wet heeft u als klant het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens, om de verwerking van uw Gegevens te beperken of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van Gegevens in te trekken. U kan hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • via ons contactformulier via de website https://support.carrefour.eu/hc/nl
 • schriftelijk naar volgend postadres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brussel.

Bij de uitoefening van uw recht op beperking van of verzet tegen de verwerking of om de door u gegeven toestemming in te trekken, verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken. We wensen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen (vb profilering) , het beperken van bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Gegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde diensten of producten door ons aangeboden.

Indien u zich wenst te verzetten tegen profilering, zullen wij niet meer in staat zijn om u specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties of acties aan te bieden afgestemd op uw interesses, uw voorkeuren en uw aankoopgedrag. Daarenboven zal u in dit geval niet langer meer gebruik kunnen maken van het Carrefour Bonus Card programma en andere diensten aangeboden door Carrefour en waarvoor u een contract afsluit met Carrefour. U kan echter wel steeds op anonieme wijze uw boodschappen doen in onze winkels.

Wenst u daarenboven wel nog op de hoogte blijven van onze algemene promoties en aanbiedingen, zonder garantie dat deze aanleunen bij uw interesses en voorkeuren en zonder dat deze gebaseerd zijn op uw aankoopgedrag waardoor deze minder interessant voor u kunnen zijn, kan dit uiteraard door middel van onze nieuwsbrief.

4. U heeft eveneens, in welbepaalde gevallen, het recht om de overdraagbaarheid van uw Gegevens te vragen indien Carrefour Belgium uw Gegevens, die door u werden aangeleverd, verwerkt op basis van uw toestemming of verwerking in het kader van de uitvoering van een contract tussen u en Carrefour Belgium en deze verwerking volledig via een geautomatiseerd procédé wordt verricht. Deze aanvraag kan u steeds indienen via uw Carrefour Connect- Account. Heeft u geen dergelijke account, kan u steeds contact met ons opnemen op één van volgende wijze:

 • via ons contactformulier via de website https://support.carrefour.eu/hc/nl
 • schriftelijk naar volgend postadres: Carrefour Belgium – Klantendienst – Olympiadenlaan, 20 – 1140 Brusse

5. Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen, dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw Gegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kopie zal enkel en alleen door ons gebruikt worden om de door u gevraagde rechten uit te voeren. Voor uw veiligeheid bij het versturen van informatie per mail raden wij u dan ook aan om uw kaartnummer (of document nummer indien u gebruik maakt van een ander bewijsmiddel) en uw foto af te dekken indien u dit aan ons doorstuurt.

6.Voor de volledigheid stellen wij u eveneens op de hoogte van uw recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact) indien Carrefour Belgium niet reageert op aanvraag tot toegang tot uw Gegevens, uw aanvraag weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan uw verwachtingen. Dit recht heeft u eveneens indien u van oordeel bent dat de door Carrefour Belgium uitgeoefende verwerking ongeoorloofd zou zijn.

6. Cookies en andere technologiën

U kunt onze website bezoeken of gebruik maken van onze mobiele applicaties zonder uw persoonlijke Gegevens mee te delen. Het gebruik van de verschillende producten en diensten aangeboden op onze website of mobiele applicaties zijn echter voorbehouden aan personen met een Carrefour Connect-account.

Op onze website worden "cookies" gebruikt, kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen en die ons toelaten om bepaalde inlichtingen over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van uw bezoek op de pagina, ...) De cookies worden op deze websites gebruikt om u een betere service te kunnen aanbieden door bijvoorbeeld ons uw taalkeuze mee te delen , om u bij een volgend bezoek aan de website te kunnen identificeren, .... Ze helpen om de website beter af te stemmen op uw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken. De cookies zelf kunnen geen informatie verzamelen welke op uw computer of in uw bestanden is opgeslagen

.Welke soorten cookies gebruiken we?

Op onze website wordt gebruikt van volgende soorten cookies:

 • Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonlijke Gegevens...
 • Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring. Deze cookies moeten het mogelijk maken om gegevens te bewaren die uw ervaring op de site verbeteren. Bijvoorbeeld: taalkeuze, presentatievoorkeuren, overzicht geven van uw vorige aankopen, de door u ingevoerde zoekopdracht ...
 • Performantie cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren. Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina's oplijsten, het clickgedrag (bv. hoelang uw bezoek aan de website duurt, welke pagina's u heeft bezocht en wanneer, ...)...
 • Advertentiecookies: passen de advertenties aan op basis van uw surfgedrag, uw demografische en uw gebruikersgegevens. Zo kunnen we onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op uw interesses.
 • Cookies voor website analyse: zijn voor statische doeleinden teneinde de website aan te passen aan de wensen en interesse van bezoekers en stellen ons in staat na te gaan hoe vaak onze website wordt bezocht, welke pagina's problemen opleveren, ...In dit kader maken wij gebruik van Google Analytics , Adobe Analytics, een website analyse service die wordt aangeboden door Google Inc. en Adobe. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik wordt overgebracht naar Google en Adobe en worden door hen opgeslagen op hun servers, al dan niet in de Verenigde Staten, in het kader van analyses over het gebruik van de website. Deze cookies slaan onder andere volgende informatie op : welke pagina's er bezocht worden, hoe lang men op de website blijft, hoe men daar komt en wat men aanklikt en in sommige gevallen het IP adres, maar ook scroll en klikgedrag.
 • Sommige cookies kunnen door derde partijen worden geïnstalleerd, zoals onder andere Facebook, Twitter en Pinterest onder hun eigen verantwoordelijkheid. In dit geval raden wij u aan om de privacy policies van deze derde partijen goed door te nemen.

Beheer van cookies

Indien u dit verkiest, kunt u onze cookies weigeren via de privacyinstellingen van je browser. Om dit te doen raden wij u aan om u te informeren op de support-sites van uw browser (https://support.google.com/https://support.mozilla.orghttps://support.microsoft.com/ ) U kan het gebruik van uw cookies op een individuele of globale wijze beheren voor de sites die u bezoekt. U kan eveneens de cookies die reeds werden geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat verwijderen. Opgelet, het uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat onze website niet meer naar behoren functioneert.

Applicaties

De mobiele applicaties van Carrefour Belgium bewaren informatie in verband met uw registratie en uw sessie. Deze informatie wordt gecodeerd en lokaal opgeslagen op het toestel waarop u de applicatie heeft geïnstalleerd. Deze techniek is vergelijkbaar met cookies, maar specifiek per toestel. Deze databestanden blijven bewaard voor zolang de app op uw toestel is geïnstalleerd. Om de databestanden te verwijderendient u de app te verwijderen.

Beacons

Tijdens uw bezoek aan onze winkels kan Carrefour Belgium gegevens over u capteren: deze omvatten onder meer het uur van uw bezoek, de duurtijd van uw bezoek, uw positie en afgelegd traject in de winkel. Beacons kunnen helpen aan een verbeterde winkel ervaring ...

7. Logbestanden

Naast de bovenvermelde gegevens registreert Carrefour Belgium tevens gegevens wanneer u de website bezoekt onder de vorm van logbestanden dewelke de activiteit van de websites registreert (bv: uw IP-adres en de datum en het uur waarop u elke pagina hebt bezocht). Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en om de website te kunnen blijven verbeteren.

8. Bewaartermijn

Carrefour Belgium bewaart uw Gegevens enkel zolang wij verplicht zijn deze te bewaren in het kader van een wettelijke verplichting of zolang wij u er effectief mee van dienst kunnen zijn conform dit privacybeleid en de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. In dit kader gebeurt er een jaarlijkse evaluatie door Carrefour Belgium. Uiteraard heeft u steeds het recht zich te beroepen op uw rechten zoals hierboven uitgelegd.

9. Risico's verbonden aan gebruik internet en online applicaties

Het gebruik van onze websites, mobiele applicaties en online diensten en producten impliceert de kennis en aanvaarding van de eigenschappen en beperkingen van het internet, meer bepaald wat betreft de technische prestaties, responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of te versturen, de risico's van een onderbreking, en meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan alle verbindingen en overdrachten op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en de risico's van mogelijke virussen die op het netwerk circuleren.

10. Wijzigingen

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor de verklaring 'Bescherming van het privéleven' te wijzigen. Deze verklaring werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 25.05.2018.

Firmanaam: Carrefour Belgium NV
Centrale en maatschappelijke zetel:
Carrefour Belgium
Olympiadenlaan 20
1140 Evere
R.P.R. Brussel -- BTW BE 0448.826.918

Website : www.carrefour.eu
Contact: 0800 9 10 11
Functionaris Gegevensbescherming:
Carlo Van Stichel
privacy_be@carrefour.com